Header-Math-Horaa-Colelet

דו חוגי כללי: התמחות במתמטיקה

הלימודים במסלול זה מעניקים: 3

תואר: תואר ראשון B.Ed “בוגר בהוראה” במסלול יסודי (א-ו), התמחות במתמטיקה
תעודה: תעודת הוראה במסלול יסודי (א-ו), התמחות במתמטיקה והוראה כוללת

תנאי הקבלה:

קבלה על סמך ציון משולב: ממוצע בגרות מעל 85, פסיכומטרי מעל 475, ציון מותאם 525 ומעלה
קבלה על סמך פסיכומטרי בלבד: ציון 600 ומעלה וזכאות לתעודת בגרות
קבלה על סמך בגרות בלבד: ציון ממוצע 92 ומעלה

ובנוסף ראיון אישי.

מבנה תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים במסלול זה כוללת 98 ש”ש. התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

א. מתווה הבסיס: לימודי החינוך והעבודה מעשית (33 ש”ש): תורת החינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, דידקטיקה, התנסות מעשית בהוראה, דרכי הוראה, סמינריון בחינוך ועוד.
ב. לימודי התמחות במתמטיקה (26 ש”ש): גאומטריה, אלגברה ליניארית, דרכים לפתירת בעיות במתמטיקה, טריגונומטריה, אלגברה ליניארית, פונקציות ותיאור גרפים, תבניות ופסוקים ועוד.
לימודי חטיבות: מדעים (15 ש”ש) וספרות (15 ש”ש)
ג. לימודי יסוד (8 ש”ש): לשון עברית, אנגלית, אוריינות מתוקשבת, לימודי תרבות ומורשת עם, עזרה ראשונה ועוד.

לצפייה במבנה תכנית הלימודים המפורטת לחצו כאן.

פירוט קורסים לדוגמא במסלול זה:

הקורס “חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי”

מטרת הקורס היא ללמד את המושגים הבסיסיים של החשבון הדיפרנציאלי ואינטגראלי באופן יסודי ומעמיק תוך כדי ההבנה של הצורך בשימוש בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ולימוד יסודי של הטכניקה ודרכי הפתרון.
נושאי הקורס הם: חוקי חזקות, אי-שיויונים, מושג הפונקציה – תחום וטווח, תחום הגדרה ותמונה, פונקציה חח”ע ופונקציה על, הפונקציות האלמנטריות והגרף שלהן: פונקציה ליניארית, פונקציה מעריכית ופונקציה לוגריתמית, גבול של פונקציה, מושג הנגזרת, נוסחאות וכללי גזירה, נגזרות מסדר גבוה, נגזרת פונקציה סתומה וגזירה לוגריתמית, חקירת פונקציות: תחום הגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, תחומי עלייה וירידה, נקודות קיצון מקומיות, תחומי קמירות וקעירות, נקודות פיתול, אסימפטוטות אנכיות ומשופעות, בעיות מינימום ומקסימום, האינטגרל הלא מסוים- שיטות אינטגרציה, מציאת קבוע האינטגרציה, אינטגרל מסוים וחישוב שטחים.

הקורס “דרכי הוראת השלמים וההנדסה”

מטרות הקורס: הכרות מעמיקה עם המבנה העשרוני של המספרים הטבעיים, הבנת היחסים בין המספרים, תכונותיהם, פעולות החשבון השונות. הכרות עם תכנית הלימודים של משרד החינוך בתחום המספרי ובהנדסה. הבנת תהליכי התפתחות התפיסה המופשטת אצל ילדים בבית-ספר יסודי. פיתוח יכולת לפתור בעיות מילוליות בעזרת האריתמטיקה. הכרות עם צורות שונות במישור והכרות עם תכונות מרובעים במישור. פיתוח חשיבה והעשרה.
נושאי הקורס: חציית העשר, המאה והאלף, ערך המקום של ספרות בבסיס העשרוני, חיבור, כפל, חיסור וחילוק הבנת משמעות הפעולות, חוק החילוף והפילוג והבנתם. פתרון בעיות מילוליות בדרכים מגוונות, אומדן, מרובעים במישור ותכונותיהם, חקר גופים במישור, פדגוגיה משמעותית במתמטיקה.