Header-Math-Toshba

דו חוגי: התמחות במתמטיקה ותושב”ע

הלימודים במסלול זה מעניקים: 4

תואר: תואר ראשון B.Ed “בוגר בהוראה” במתמטיקה ותושב”ע
תעודה: תעודת הוראה בהתמחות מתמטיקה ותושב”ע ליסודי (א-ו)

תנאי הקבלה:

קבלה על סמך ציון משולב: ממוצע בגרות מעל 85, פסיכומטרי מעל 475, ציון מותאם 525 ומעלה
קבלה על סמך פסיכומטרי בלבד: ציון 600 ומעלה וזכאות לתעודת בגרות
קבלה על סמך בגרות בלבד: ציון ממוצע 100 ומעלה

ובנוסף ראיון אישי.

מבנה תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים במסלול זה כוללת 96 ש”ש. התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

א. מתווה הבסיס: לימודי החינוך והעבודה מעשית (36 ש”ש כולל סדנת סטאז’): תורת החינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, דידקטיקה, התנסות מעשית בהוראה, סמינריון בחינוך ועוד.
ב. לימודי התמחות במתמטיקה (26 ש”ש): גאומטריה, אלגברה ליניארית, דרכים לפתירת בעיות במתמטיקה, טריגונומטריה, אלגברה ליניארית, פונקציות ותיאור גרפים, תבניות ופסוקים ועוד.
לימודי התמחות בתושב”ע (26 ש”ש): סוגיות בתלמוד בבלי- נזיקין, סוגיות בתלמוד בבלי- אישות, מבוא לתושב”ע, יהדות ומדע, המנהג והתפתחותו ועוד (16 ש”ש מוכרים בישיבה).
ג. לימודי יסוד (8 ש”ש): לשון עברית, אנגלית, אוריינות מתוקשבת, אזרחות יהודית וישראלית, עזרה ראשונה ועוד.

לצפייה במבנה תכנית הלימודים המפורטת לחצו כאן.

פירוט קורסים לדוגמא:

הקורס “אשנב למתמטיקה” 10

מטרות הקורס הן הכרת השפה המתמטית: מושגים בסיסיים,סימנים מתמטיים, הגדרות, ניסוח טענות לוגיות,אקסיומות ומשפטים. פיתוח חשיבה מתמטית באמצעות בעיות הגיון, הסתברות וקומבינטוריקה.
נושאי הקורס הם מושגי יסוד ומשפטים בסיסיים בתורת הקבוצות: תיאור קבוצות, פעולות האיחוד, החיתוך והחיסור, הקבוצה הריקה, הקבוצה הכוללת והקבוצה המשלימה. קבוצות מספרים: המספרים הטבעיים, השלמים, הרציונאליים והממשיים. מושגים בלוגיקה מתמטית: טענה, פסוק, סתירה, מסקנה, הקשרים הלוגיים. מושגי יסוד בתורת ההסתברות: מרחב מדגם, פונקצית הסתברות, הסתברות מותנית ודיאגראמת עץ. מושגי יסוד בקומבינטוריקה: תמורות, חליפות וצירופים.

הקורס “גיאומטריה אוקלידית”

מטרות הקורס הן הקניית ידע ומיומנות בתחום הגיאומטריה של המישור. הכרת אקסיומות ומשפטים עיקריים של הגיאומטריה האוקלידית. פיתוח חשיבה לוגית באמצעות הוכחות פורמאליות. הקניית מיומנות בניות גיאומטריות במישור בעזרת הכלים הפשוטים.
נושאי הקורס הם מושגי יסוד (נקודה , ישר, מישור), זוויות ומדידתן, אקסיומות ישרים מקבילים, משולשים ותכונותיהם, מרובעים ותכונותיהם, המעגל, מדידת שטחים של צורות מישוריות, פרופורציה ודמיון בצורות מישוריות, בעיות בנייה במישור.

הקורס “דרכים לפתירת בעיות במתמטיקה”

מטרות הקורס הן התנסות בפתירת בעיות בדרכים שונות. הכרת אסטרטגיות שונות לפתירת בעיות והתנסות בהן. הכרה בבעיות מתמטיות כמסגרת לרפלקציה וחשיבותה ככלי להעמקת ההבנה. פיתוח סוגי חשיבה מתמטית תוך פתירת הבעיות המילוליות.
נושאי הקורס הם בעיה מתמטית מהי? תהליכי חשיבה המובילים אל פתרון הבעיה. הבנה כגורם הכרחי לפתרון הבעיה. היבטים דידקטיים ומתודיים בתהליך פתירת הבעיות מסוגים שונים.