מסלול יסודי התמחות במדע וטכנולוגיה

דו חוגי כללי: התמחות במדע וטכנולוגיה

הלימודים במסלול זה מעניקים:

תואר: תואר ראשון B.Ed “בוגר בהוראה” במסלול יסודי (א-ו), התמחות במדע וטכנולוגיה
תעודה: תעודת הוראה במסלול יסודי (א-ו), התמחות במדע וטכנולוגיה והוראה כוללת

תנאי הקבלה:

  • קבלה על סמך ציון משולב: ציון 525 ומעלה בשכלול של תעודת הבגרות והפסיכומטרי
  • קבלה על סמך בגרות איכותית: בגרות 90 ומעלה, 4 יח”ל אנגלית, 5 יח”ל במקצוע מדעי מוגבר (מועמד עם 3-4 יח”ל תתקבל בתנאי להשתתפות בקורס הכנה במדעים)
    בנים מתאימים עם 3 יח’ אנגלית או בגרות 85-90 יוכלו לעבור קורס הכנה ולהתקבל בתנאי לסיומו בהצלחה
    (מס’ הבנים שיתקבלו ע”פ קורס ההכנה- מוגבל)

ובנוסף ראיון אישי.

מבנה תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים במסלול זה כוללת 101 ש”ש. התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

א. מתווה הבסיס: לימודי החינוך והעבודה מעשית (34 ש”ש): תורת החינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, דידקטיקה, התנסות מעשית בהוראה, דרכי הוראה, סמינריון בחינוך ועוד.
ב. לימודי התמחות במדע וטכנולוגיה (30 ש”ש): אור וגלים, אקולוגיה, בוטניקה, ביולוגיה של התא, גנטיקה קלאסית, זואולוגיה, כימיה, יהדות ומדע, חשמל ומגנטיות, טכנולוגיה, מערכות טכנולוגיות בחברה תעשייתית, STS, מיקרוביולוגיה ועוד.
לימודי חטיבות: יהדות (15 ש”ש) וספרות (15 ש”ש) או חינוך מיוחד (15 ש”ש)
ג. לימודי יסוד (7 ש”ש): לשון עברית, אנגלית, אוריינות מתוקשבת, לימודי תרבות ומורשת עם, עזרה ראשונה ועוד.

לצפייה במבנה תכנית הלימודים המפורטת לחצו כאן.

פירוט קורסים לדוגמא במסלול זה:

הקורס “אקולוגיה (קיימות)”

האקולוגיה היא רב תחומית במהותה ומלבד תחומי מדעי החיים ומדעי החומר היא משלבת גם מקצועות מתחומי הכלכלה והאדריכלות. קורס זה ייתן סקירה רחבה על המערכת האקולוגית: מרכיביה, סוגי בתי גידול והשינויים המתרחשים בהם, הבנת מיקומו, ייחודו ומעורבותו של האדם בטבע ובסביבה ופיתוח נכונות לשמירה על הסביבה בכלל ועל ערכי טבע בפרט- תפיסת הקיימות. הקורס יכלול חמישה סיורים לבתי גידול שונים. במהלך הסיורים יכירו הסטודנטים מקרוב את העקרונות והמאפיינים של מערכות אקולוגיות, וכן יבצעו ניסויים ומדידות של פרמטרים בבית הגידול.
מטרות הקורס הן: הכרת המרכיבים של מערכת אקולוגית, הבנת זרימת האנרגיה במערכת אקולוגית, הבנת תהליכים המשנים את פניו של בית גידול, הבנת עקרונות ההתאמה של צמחים ובעלי חיים לבית הגידול הטבעי שלהם, הבנת הממשק שבין האדם והסביבה: פיתוח תפיסות הקיימות ומושגים עדכניים ו’טביעת רגל אקולוגית’.

הקורס “זואולוגיה – חסרי חוליות”

הקורס מתמקד בבעלי החיים חסרי החוליות המאכלסים בתי גידול אופייניים בארץ ובעולם. בקורס יילמדו המאפיינים המבניים הייחודיים של כל מחלקה בחסרי החוליות, תוך מתן דגש להתאמה לתפקוד, והתאמת התפקוד לסביבת החיים של בעלי החיים. הוראת הקורס היא סיסטמתית (מורפולוגיה ואנטומיה) והשוואתית (הומולוגיה ואנלוגיה מבחינת מבנים ותפקוד). הקורס יכלול הצגת סימנים מאפיינים של כל מחלקה ברמה הכללית ותיאור של בעלי חיים מייצגים מכל מחלקה. בקורס יינתנו הרצאות מלוות בשקפים וסרטונים. כמו כן בקורס ישולבו הסטודנטים באופן פעיל, בהצגת מצגות בליווי הסבר אודות בעלי חיים פרטניים.
מטרות הקורס הן: לימוד יסודות המיון של בעלי החיים חסרי החוליות, הכרת בעלי חיים מהמחלקות השונות, באמצעותם יילמדו אפייני המחלקות, לימוד מיומנות של לימוד משווה בין המחלקות בדרך של הומולוגיה ואנלוגיה, לימוד על התאמות בין מבנה ותפקיד של חלקים שונים בגוף היצורים, לימוד על בעלי-חיים חסרי חוליות בסביבתם בארץ ישראל: התאמות לתנאים הביוטיים והאביוטיים של בתי גידול שונים.

הקורס “יהדות ומדע”

הקורס יהווה במה ללימוד סוגיות מדעיות שהיהדות מתייחסת אליהן, ושלכאורה יש בהן סתירה בין אמונה למדע. בקורס ינוהלו דיונים אודות סוגיות אלו על סמך מקורות יהודיים בתנ”ך ומחשבת ישראל ומאמרים מדעיים. כמו כן ילמדו הסטודנטים אודות מעורבות המדע והטכנולוגיה בהלכה ומצוות. דוגמאות לנושאי הקורס: האם יש סתירה, והאם יכולה להיות סתירה בין מדע ויהדות? הגדרת תחומי המפגש העיקריים בין אמונה ומדע והיבטיהם השונים כמו: בריאה מול אבולוציה, סוגיות אקטואליות בממשק בין מדע והלכה כמו גניקולוגיה ופוריות, פיסיקה ושמירת שבת, כשרות המזון וטכנולוגיות מזון ועוד.
מטרות הקורס הן: הכרת היבטים עיוניים ומעשיים במפגש שבין יהדות, מדע וטכנולוגיה, והקניית כלים מדעיים להתמודדות בשאלות פילוסופיות בנושא זה.

הקורס “מיקרוביולוגיה”

הקורס נועד לתת לסטודנטים מבט רוחבי על עולם המיקרוביולוגיה בכלל והחיידקים בפרט, תוך מתן דגש על רעיונות ותהליכים מרכזיים בתחום, שימושים ויישומים במיקרואורגניזמים והסכנה הטמונה בהם. הסטודנטים ייחשפו גם לעבודה מעשית במעבדות במהלך הקורס, וירכשו מיומנויות בסיסיות בעבודה עם מיקרואורגניזמים. בקורס יינתנו הרצאות פרונטליות בליווי תרגילים ודיונים פתוחים. כמו כן יתבצעו מעבדות בעזרת חוברת מעבדה.

הקורס “מכניקה”

המכניקה הקלאסית היא אחד מענפי הפיסיקה החוקר את הדינמיקה של גופים: התנועה, והכוחות הפועלים עליהם. ידע במכניקה הוא בסיס להבנת תנועה בעולם ולהבנת פעולתם של גופים טבעיים ומלאכותיים (מכשירים) המבוססת על כוח ותנועה במרחב של מקום וזמן. במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים את חוקי ניוטון המהווים בסיס למכניקה. בקורס יינתנו הרצאות והדגמות, כולל הקרנת סרטונים מדעיים, יתבצע תרגול, ינוהלו דיונים בשאלות איכותיות. כמו כן יבצעו הסטודנטים מעבדות וידונו בתוצאות הניסויים.
מטרות הקורס הן: הכרת המושגים, התופעות וחוקי הטבע הקשורים למכניקה ורכישת מיומנויות בביצוע ניסוים במעבדה.