Header-Toshba-Hitmahut-Colelet

דו חוגי כללי: התמחות בלימודי תושב”ע

הלימודים במסלול זה מעניקים: 2

תואר: תואר ראשון B.Ed “בוגר בהוראה” במסלול יסודי (א-ו), התמחות בלימודי תושב”ע
תעודה: תעודת הוראה במסלול יסודי (א-ו), התמחות בתושב”ע והוראה כוללת

תנאי הקבלה:

קבלה על סמך ציון משולב: ממוצע בגרות מעל 85, פסיכומטרי מעל 475, ציון מותאם 525 ומעלה
קבלה על סמך פסיכומטרי בלבד: ציון 600 ומעלה וזכאות לתעודת בגרות
קבלה על סמך בגרות בלבד: ציון ממוצע 100 ומעלה

ובנוסף ראיון אישי.

מבנה תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים במסלול זה כוללת 97 ש”ש. התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

א. מתווה הבסיס: לימודי החינוך והעבודה מעשית (33 ש”ש): תורת החינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, דידקטיקה, התנסות מעשית בהוראה, דרכי הוראה, סמינריון בחינוך ועוד.
ב. לימודי התמחות בתושב”ע (26 ש”ש): סוגיות בתלמוד בבלי- נזיקין, סוגיות בתלמוד בבלי- אישות, מבוא לתושב”ע, יהדות ומדע, המנהג והתפתחותו ועוד (16 ש”ש לימודים מוכרים בישיבה).
לימודי חטיבות: תנ”ך (15 ש”ש מתוכם 6 ש”ש מוכרים בישיבה) וספרות (15 ש”ש)
ג. לימודי יסוד (8 ש”ש): לשון עברית, אנגלית, אוריינות מתוקשבת, לימודי תרבות ומורשת עם, עזרה ראשונה ועוד.

לצפייה במבנה תכנית הלימודים המפורטת לחצו כאן.

פירוט קורסים לדוגמא:

הקורס “סוגיות בתלמוד הבבלי- סדר נשים”

קורס זה הנו קורס מתקדם, העוסק בסוגיות יסוד מסדר נשים. בקורס יכירו הסטודנטים טקסטים תנאים ואמוראים, ויעמדו על המאפיינים היייחודים של כל תקופה. הקורס יעקוב אחרי סדר הנושאים של הקמת הבית בעם ישראל למן שלב השידוכין, האירוסין, טקס הנישואין, משמעות יחסי הממון בין בני הזוג ועד לעילות גירושין, בעיות עגינות ועוד. במסגרת הקורס נעמוד על גישתם של חכמים לחלקיה השונים של המשפחה וכן לחשיבותה של המשפחה כתא היסוד של העם היהודי. דגש ייחודי ינתן לסוגיות שכיחות בזמנינו. ניתוח סוגיות אלו יעשה באמצעות פסקי דין של בתי דין רבניים מהשנים האחרונות.

הקורס “עיונים בתלמוד הירושלמי-סדר זרעים”

קורס זה הנו קורס מתקדם העסוק בסוגיות מסדר זרעים בתלמוד הירושלמי. בקורס יתוודעו הסטודנטים לטרמינולוגיה הייחודית לירושלמי, לדרך עריכתו ולדרך שבה השתמשו בו ראשונים ואחרונים במהלך הדורות. נושא הקורס המרכזי יהיה מצוות התלויות בארץ בדגש על מצוות שביעית ותרומות ומעשרות, אך במהלך הסוגיות נעמוד על דמותם של תנאים ואמוראים, על מעמדה של ארץ ישראל לעומת בבל, ועל החשיבות הקיימת בהשוואת מקורות בספרות חז”ל בכדי לקבל תמונה שלימה ככל שניתן על שיטותיהם של חכמים בהלכה ובאגדה