Header-Hinuch-meyuhad-toshba

דו חוגי: לימודי חינוך מיוחד ותושב”ע

הלימודים במסלול זה מעניקים: 11

תואר: תואר ראשון B.Ed “בוגר בהוראה” בלימודי חינוך מיוחד ותושב”ע (יסודי)
תעודה: תעודת הוראה בהתמחות חינוך מיוחד לגילאי א-יב (בין מסלולי) ובהתמחות תושב”ע ליסודי (א-ו)

תנאי הקבלה:

קבלה על סמך ציון משולב: ממוצע בגרות מעל 85, פסיכומטרי מעל 475, ציון מותאם מעל 525
קבלה על סמך פסיכומטרי בלבד: ציון 600 ומעלה וזכאות לתעודת בגרות
קבלה על סמך בגרות בלבד: ציון ממוצע 100 ומעלה

ובנוסף ראיון אישי.

מבנה תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים במסלול זה כוללת 98 ש”ש. התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

א. מתווה הבסיס: לימודי החינוך והעבודה מעשית (38 ש”ש הכוללים 18 ש”ש עבודה מעשית): תורת החינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, דידקטיקה, התנסות מעשית בהוראה, סמינריון בחינוך ועוד.
ב. לימודי התמחות בחינוך מיוחד (26 ש”ש): אסטרטגיות למידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים,הוראה והערכה מתווכת בגישת האבחון הדינמי, תכנון והתאמת תכניות לימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים, שילוב בעלי חיים בהוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים, תלמידים עם לקויות מוטוריות/עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות/ עם מוגבלות שכלית התפתחותית/ עם לקויות שמיעה ועוד.
לימודי התמחות בתושב”ע (26 ש”ש): סוגיות בתלמוד בבלי- נזיקין, סוגיות בתלמוד בבלי- אישות, מבוא לתושב”ע, יהדות ומדע, המנהג והתפתחותו ועוד (16 ש”ש לימודים מוכרים בישיבה).
ד. לימודי יסוד (8 ש”ש): לשון עברית, אנגלית, אוריינות מתוקשבת, לימודי תרבות ומורשת עם, עזרה ראשונה ועוד.

לצפייה במבנה תכנית הלימודים המפורטת לחצו כאן.

פירוט ההתמחות בחינוך מיוחד:

מבנה התכנית להתמחות בהוראה בחינוך המיוחד:

תכנית ההכשרה בנויה משלושה אשכולות וסמינריון (סה”כ 26 ש”ש):
א. אשכול לימודי תשתית (6 ש”ש)- לימודי התשתית בתכנית יאפשרו לסטודנטים לרכוש ידע ולפתח הבנה מקיפה באופן הדרגתי לאורך כל שנות ההכשרה: גישות פילוסופיות שהובילו את חינוכם של ילדים עם צרכים מיוחדים לאורך ההיסטוריה, קורסי יסוד המתייחסים להיבטים תפקודיים והתפתחותיים שונים הקשורים ללמידה, אפיונים של תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך המיוחד והמכיל וגישות עדכניות בעבודה עם משפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים וכיצד ניתן לתמוך בהם כדי לסייע להם להתמודד ולקדם באופן אופטימלי את תפקוד הילד בשילוב עם המסגרת החינוכית, בבית ובקהילה.
ב. אשכול לקויות (10 ש”ש)- הסטודנטים לחינוך מיוחד במכללת חמדת הדרום מוכשרים הן לעבודה עם תלמידים בעלי לקויות קלות בחינוך המכיל, והן לעבודה עם תלמידים בעלי לקויות קשות ומורכבות יותר בחינוך המיוחד. לפיכך, בשנה ב’ (לאחר שצברו ידע והבנה בקורסי התשתית והמבוא) יבחרו הסטודנטים קורסים מתוך אשכול לקויות, המתייחס לשתי קבוצות של תלמידים עם לקויות: 1. חינוך תלמידים עם לקויות למידה/הפרעות קשב וריכוז כגון: ליקויי קריאה, כתיבה, גרפומוטוריקה, הבעה ומתמטיקה. 2. חינוך תלמידים עם לקויות מורכבות כגון: אוטיזם, לקויות מוטוריות, הפרעות רגשיות והתנהגותיות, מוגבלות שכלית התפתחותית ולקות שמיעה.
ג. אשכול כלים ומיומנויות לקידום תפקודם של תלמידים עם צרכים מיוחדים (7 ש”ש)- הסטודנטים יילמדו באשכול זה קורסים העוסקים בקידום תפקודם העצמאי של תלמידים עם צרכים מיוחדים כמו ‘תיווך והעשרה אינסטרומנטלית’ ו’אסטרטגיות למידה’, הסטודנטים ילמדו על מגוון כלים אומנותיים ויצירתיים ככלי טיפוח לאישיות, שימוש בטקסטים לטיפוח העולם הרגשי והחברתי, שילוב בע”ח בהוראת התלמידים. בנוסף ילמדו הסטודנטים כיצד לתכנן תכניות לימודים ויפתחו הבנה לגבי האתגרים בעבודת צוות רב מקצועי במסגרות חינוך מיוחד וחינוך מכיל.
ד. סמינריון לבחירה (3 ש”ש)- הסטודנטים ילמדו ויחקרו במסגרת הסמינריון נושא שיבחר מתוך אשכול לימודי תשתית; בו יבחנו מגוון סוגיות עדכניות בחינוך המיוחד/בחינוך המכיל, או נושא שיבחר מתוך אשכול לימודי לקויות; בו יחקרו התערבויות חינוכיות שנועדו לקידום תפקודם של תלמידים עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז (בתחומים נוספים מעבר למיומנויות היסוד). כל זאת לפי עניין ובחירת הסטודנט ובהנחיית המרצה.