Rishum

תנאי קבלה

1. בעלי השכלה תורנית רחבה של 10 שנות לימוד בישיבה (מעל גיל 18).

בנוסף, יידרש המועמד להציג זכאות לתעודת בגרות.

2. קבלה על סמך תעודת בגרות איכותית

קבלה ללימודים על סמך ההרכב והציונים של תעודת הבגרות: ציון ממוצע של 92 ומעלה (ללא צורך במבחן פסיכומטרי), מקצוע מוגבר. בציון מעל 85 בבגרות תינתן אפשרות לקבלה חריגה על סמך מבחן מסיל”ה אותו המועמד יחויב לעבור מעל הציון הנדרש.

3. קבלה על סמך פסיכומטרי ותעודת בגרות

מועמד שאינו עומד בתנאי הקבלה של תעודת בגרות איכותית דלעיל יוכל להתקבל על סמך ממוצע משוקלל של הבחינה הפסיכומטרית וציוני תעודת הבגרות (כולל בונוסים) בציון התאמה מעל 540 במשקל של 50% לכל רכיב, בנוסף למבחן מסיל”ה אותו יחויב לעבור בציון הנדרש למבחן זה.

4. קבלה על סמך לימודי מכינות

מכינה לגברים מעל גיל 30:

לימודים במכינה מוכרת לגילאי 30+ מאפשרים קבלה על סמך ציוני המכינה בציון ממוצע משוקלל של 92 ומעלה בתנאי שקורס אנגלית במכינה הוא ברמה של 4 יח”ל לפחות, וכן בתנאי שיש זכאות לבגרות.
במידה ואין זכאות לבגרות יידרש המועמד להציג ציון פסיכומטרי מעל 540.

מכינה בגרותית

לימודים במכינה בגרותית מוכרת מאפשרים קבלה על סמך ציוני המכינה לפי “קבלה על סמך תעודת בגרות איכותית” המפורט לעיל.

מכינה ייעודית

לימודים במכינה ייעודית מוכרת מאפשרים קבלה על סמך ציוני המכינה בציון ממוצע משוקלל של 92 ומעלה בתנאי שקורס אנגלית במכינה הוא ברמה של 4 יח”ל לפחות.

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים מתבצעת על סמך המרכיבים הבאים

  • קיום אורח חיים דתי כנדרש במוסדות החמ”ד
  • עמידה בתנאי הקבלה כדלעיל
  • המלצת הוועדה המראיינת
  • התחייבות לעמוד בכל סעיפי תקנון המכללה