Boys Header

נהלים וסדרי למידה

לדרכה של מכללה

 1. על מנת לייחד את דרכנו במוסד, אנו מדגישים כי הליכותיו והתנהגותו של בן המכללה מתחייבות על פי התורה וההלכה ומידותיו תהיינה סוגות ברוח מוסר הקודש והטוהר של רוח “ישראל – סבא”.
 2. המכללה נוסדה על בסיס תפיסה קהילתית וחברתית רחבה. עיקרון זה מנחה ומשפיע בכל תחומי הלימוד, במקצועות ההוראה, במטלות לסטודנטים ובתהליך התפתחותה של המכללה בעתיד. במוסדנו שוררת אווירה משפחתית שאנו שוקדים על שמירתה על ידי בניית מערך של אימון הדדי בין צוות ההוראה והעובדים לבין הסטודנטים.

נוכחות בשיעורים

 1. על פי הוראות משרד החינוך הנוכחות בשיעורי המכללה היא חובה, ולכן אין להיעדר משיעורים, אלא אם צוין אחרת על ידי המרצה.
 2. סטודנט שייעדר 20% ממספר הפגישות בקורס [בלא קשר לסיבת ההיעדרות] לא ייחשב לו הקורס, והוא לא יוכל להיבחן בו. כל בקשה חריגה בעניין זה, כגון, מחלה וכדו’, תופנה לוועדת סטאטוס.
 3. חובה לדייק בכניסה לשיעורים. שלושה איחורים של הסטודנט ייחשבו כהיעדרות.
 4. במקרה שסטודנט יצא באמצע שיעור לפרק זמן שאיננו סביר, המרצה רשאי לא להכניס אותו בחזרה לשיעור והוא יחשב כנעדר מן ההרצאה כולה.

בחינות ועבודות

לצפייה/ הורדת קובץ הנחיות כלליות לבחינה לחץ כאן

 1. המזכירות האקדמית היא האחראית לבחינות. בקשות מיוחדות אין להפנות למרצים, אלא למזכירות האקדמית בלבד.
  הבחינות ייערכו בתקופה שבין הסמסטרים ובתום הסמסטר השני ייערכו בחינות סוף השנה. כל חריגה טעונה אישור ועדת סטטוס.
 2. סטודנט שאין ברשותו כרטיס נבחן לא יורשה לגשת לבחינה. סטודנט יהיה זכאי לכרטיס נבחן רק לאחר הסדרת שכר הלימוד.
 3. א. סטודנט רשאי לגשת למועד א’ ולמועד ב’.
  ב. מועדי ב’ יתקיימו בימים שבהם הסטודנט לא לומד. (לדוגמה: מועדי ב’ של התמחויות מתמטיקה, מדעים ו’מלמדים’ יתקיימו בימי שלישי, מועדי ב’ של התמחות חנ”מ והשלמה לב.אד יתקיימו בימי חמישי).
  ג. סטודנט שנכשל במועד ב’ ולא נבחן במועד א’, רשאי להגיש בקשה בכתב למועד מיוחד, עד 3 שבועות מתאריך בחינת מועד ב’. סטודנט שנבצר ממנו להיבחן בשני המועדים יפנה במכתב מנומק לוועדת סטטוס וזו תחליט על זכאותו להיבחן במועד מיוחד. ועדת סטטוס תדון ותשיב בכתב, לא יאוחר מחצי שנה לאחר סיום הקורס.
  ד.סטודנט שנבחן במועד א’ ולא נכשל, אך מעוניין לשפר את ציונו, רשאי לגשת למועד ב’ של אותה שנה. הציון הקובע הוא הציון של הבחינה במועד ב’.
 4. במידה והסטודנט לא ישלים את כל חובותיו בקורס במשך חצי שנה מסיום הקורס, הוא לא יהיה זכאי להיבחן באותו קורס (כולל פניה לועדת סטטוס) – הקורס יתבטל והוא יצטרך לחזור עליו שנית.
 5. מועדי הבחינות מתפרסמים באתר המכללה ועל גבי לוחות המודעות והתאריכים מחייבים. לא יהיו מועדים מיוחדים אלא באישור מוקדם של ועדת סטטוס.
 6. סטודנט שיש לו שתי בחינות ביום אחד יפנה למזכירות האקדמית כדי לתאם את בחינותיו.
 7. סטודנט המאחר יותר מ- 15 דקות לבחינה לא יורשה להיבחן בבחינה זו.
 8. קבלת מחברת הבחינה מותנית בהצגת אישור זכאות להיבחן כשהוא חתום על ידי המזכירות האקדמית. בירורים בעניין זה ייערכו לפני מועד הבחינות. בתחילת הבחינה הנבחן ימלא את כל הפרטים על גבי מחברת הבחינה.
 9. במועד א’ המרצים יהיו נוכחים בשעת הבחינה, ובמבחני מועד ב’ המרצים יהיו זמינים בטלפון.
 10. בתום הבחינה יגיש הסטודנט הנבחן את המחברת והשאלון למרצה, ויאשר בחתימת ידו את מסירתם.
 11. עבודות יוגשו עד לסיום מועד ב’ של אותו סמסטר או עד המועד שנקבע בתיאום עם המרצה והמזכירות האקדמית.
 12. סטודנט שלא מסר עבודה עד למועד זה, יפנה בכתב לוועדת סטטוס בבקשה מנומקת להארכת המועד. ההארכה תינתן רק בהמלצתם של ראש החוג ומרצה הקורס, ולא יאוחר מחצי שנה לאחר סיום הקורס.
 13. עבודה שנמסרת באיחור, באישורה של ועדת סטטוס, תימסר כשהיא כוללת את הדרישות העדכניות של אותו קורס שנלמד באותה שנה שבה היא נמסרת.
 14. סטודנט שימסור עבודה לאחר המועד שנקבע ועד תום חצי שנה ממועד זה, ישלם את עלות הבדיקה לבודק ניטראלי. התשלום יהיה כפוף לתעריף שכר עבודת מרצה במכללה, ובהתאם למשך הבדיקה.
 15. סטודנט שימסור עבודה לאחר חצי שנה מהמועד שנקבע יחויב ללמוד את הקורס שנית.
 16. עבודה או מבחן יימסרו למזכירות האקדמית ולא לידי המורה. הסטודנט יקבל מהמזכירות אישור מסירת עבודה שהעתקו ישמר במזכירות. חובה על הסטודנט לצלם את עבודתו ולשמור אצלו העתק.
 17. אין המכללה מחזירה מחברות בחינות. המחברות נסרקות במחשב וסטודנט המעוניין לערער על ציון הבחינה, יעיין במחברת הסרוקה באתר ולאחר מכן הוא רשאי לפנות בכתב למזכירות האקדמית, לא יאוחר מחודש לאחר קבלת הציון. (מבחנים אמריקאיים לא נסרקים)

עבודה סמינריונית

 1. על כל סטודנט להגיש שתי עבודות סמינריוניות. עבודה אחת בחינוך ועבודה אחת בתחום התמחותו. לעבודה המודפסת יצורף דיסק המכיל את הקובץ.
 2. עבודה סמינריונית יש להגיש עד תאריך 31 באוגוסט של אותה שנה בה נלמד הקורס או עד המועד שנקבע בתיאום עם המרצה והמזכירות האקדמית.
 3. חובה על כל סטודנט לשמור אצלו העתק של העבודה הסמינריונית

תנאי מעבר משנה לשנה

 1. ציון עובר נקבע ל-70 בלשון, במתודיקה של המקצוע באנסין בגמרא ובעבודה המעשית. בלימודי התמחויות על הסטודנט לצבור ממוצע של 70 לפחות. בשאר הקורסים הציון עובר הוא 60.
 2. סטודנט שלא ישלים את חובותיו בקורס קדם, לא יוכל להירשם לקורס מתקדם המבוסס על קורס זה.
 3. סטודנט שיבטל על דעת עצמו קורס שהוא רשום בו, יחויב בתשלום מיוחד עבור הקורס.
 4. סטודנט אינו רשאי להירשם לקורס שאינו מיועד לשנת הלימודים שלו (למשל, לקחת קורס שעל פי הטבלאות האקדמיות מיועד לשנה ג’ והוא לומד בשנה ב’). במידה וסטודנט יעשה כך, ללא אישור של ועדת סטטוס,  הקורס לא יחשב לו, אפילו אם סיים את כל חובותיו בו.
 5. סטודנט בתכנית המצוינים יהיה רשאי ללמוד קורסים המיועדים לשנים מתקדמות בתנאי שאלה אינם דורשים קורס קדם, ובתנאי שזה נעשה לפי תכנית המסלול שאושרה לו.

בתום כל שנה”ל ולעתים בתום סמסטר תתקיים ישיבת מועצה פדגוגית של המכללה שתקבע את סטטוס הלימודים של כל סטודנט.

לימוד עצמי

בשל אופי הלימודים המיוחד בתוכנית, לא יתאפשרו קורסים בלימוד עצמי למעט קורסים המובנים במערכת. כל בקשה חריגה דורשת את אישורה של ועדת סטטוס.

ועדת משמעת

מתי פונים לוועדת משמעת

הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד/או יותר מהמקרים הבאים:

 1. התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל.
 2. חריגה מתקנון המכללה.
 3. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

מי פונה לוועדת משמעת

 1. מרצים
 2. בעלי תפקידים
 3. עובדי מנהל

נוהל פנייה לוועדת משמעת

 1. למלא טופס פניה לוועדת משמעת.
 2. לפרט בצורה עניינית וברורה את האירוע.
 3. במידה ויש ראיות יש לצרפן לטופס הפניה .
 4. לאחר מילוי טופס הפנייה, יש להעבירו למזכירו/ ת הוועדה הגב’ לסרי רות/ הרב דר’ יעקב קורצוייל.

נהלים טכניים

 1. כל הבוחנים/ות יקבלו טופסי פנייה לוועדת משמעת עם הבחינות. הם או מישהו מטעמם ימלאו את טופס הפנייה.
 2. לרשות סגל ההוראה ועובדי מנהל יעמוד בחדר המורים תא ובו טופסי פנייה.

נוהל טיפול בטופסי הפנייה

 1. מזכירות הוועדה תשלח מכתב לסטודנט/ית על התלונה והעמידה בפני ועדת משמעת.
 2. מזכירות הוועדה תתאם תאריך לזימון הוועדה לדיון בפנייה, ותודיע על כך לחברי הוועדה, למלין ולסטודנט/ית.
 3. הסטודנט/ית חייבים להתייצב בפני הועדה בזמן הדיון.
 4. המלין יצטרך להיות זמין לשיחה בזמן הדיון של ועדת המשמעת.
 5. לאחר הדיון של הוועדה כולל דיון בתגובת הסטודנט/ית למכתב הפנייה, תגיש הוועדה סיכום והחלטות למזכירות הוועדה.
 6. סיכום הוועדה והחלטותיה יישלחו לסטודנט/ית, יתויקו בתיק האישי של הסטודנט/ית ויפורסמו בעילום שם בלוח ועדת משמעת למשך שבועיים.

נהלי ועדת סטטוס

 1. הועדה תדון בפניות שיוגשו בכתב למזכירות בנים או פניות שנערכו ונשלחו דרך האתר.
 2. את הנימוק לבקשה יש לכתוב בתמציתיות.
 3. אישורים רפואיים או כל מסמך רלוונטי אחר, באם הם נדרשים, ניתן לסרוק ולצרף לבקשה, או למסור בנפרד למזכיר אלחנן אלמקייס.
 4. קורס שלא הושלמו חובותיו וחלפה יותר משנה מסיומו, מחייב רישום מחדש לקורס, בתשלום כלהלן:  סטודנט שסיים 4 שנות לימוד יחויב עבור 1 ש”ש ב-600 ₪ ועבור 2 ש”ש ב-1,200 ₪.  סטודנט שעדיין לא סיים 4 שנות לימוד יחויב במחצית עלות הקורס: 300 ₪ ל-1 ש”ש ו-600 ₪ ל-2 ש”ש.
 5. סטודנט שנכשל בשני מועדי הבחינות, מחויב להירשם לקורס שנית.
 6. נוהל מסירת עבודות באיחור: ניתן להגיש בקשה לעבודה באיחור עד שנה ממועד חובת ההגשה.  קנס על הגשה מאוחרת, באישור, של עבודה רגילה: 200 ₪.  קנס על הגשה מאוחרת, באישור, של עבודה סמינריונית: 500 ₪.

נושאים בהם ניתן לפנות לועדת סטטוס

 1. רישום מאוחר ללימוד עצמי (לאחר 4 שבועות מתחילת הקורס הבקשה לא תאושר).
 2. בקשה למועד בחינה מיוחד.
 3. ביטול קורס.
 4. בקשה להגשה מאוחרת של עבודה / מטלה.
 5. ערעור על ציון: רק לאחר בדיקת העניין מול המרצה.

טופס פנייה

לחצו כאן להורדת טופס פנייה לוועדת סטטוס.

נוהלי הפסקת או הקפאת לימודים

 1. ועדת ההוראה של המכללה רשאית להמליץ על הפסקת לימודים של הלומד בכל אחד מנתיבי הלימוד מהסיבות הבאות: אי מילוי חובות אקדמיים, התנהגות שאינה הולמת עובד חינוך והוראה, חוב של שכר לימוד, עברת משמעת.
 2. ההחלטה הסופית על הפסקת לימודים היא בסמכותו ובאחריותו של ראש המכללה. החלטתו תימסר בכתב לידי התלמיד שהופסקו לימודיו ועותק ממנה יישמר בתיקו האישי.
 3. התיישנות לימודים- לאחר סיום שנת הלימודים האחרונה (שנה ד’) תישמר הזכות להשלים חובות להסמכה במשך שנה ממועד סיום הלימודים על פי התכנית המקורית. לאחר מכן תידרש חזרה על הקורסים או הגשת עבודות נוספות, כפי שתיקבע הנהלת המכללה.
  לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודים הקודמים.