Rishum

סדרי רישום

מסמכים שיש לצרף לטופס הרישום יש להציג מסמכים מקוריים או העתקים חתומים ומאושרים כזהים למקור

  • טופס הרשמה.
  • צילום תעודת זהות.
  • אישור רפואי בחתימת רופא ובחתימת המועמד (ניתן לקבל במזכירות).
  • 2 תמונות פספורט.
  • תעודת בגרות (או אישור על 10 שנות לימוד בישיבה).
  • ציון פסיכומטרי (במידה ונדרש).
  • תעודת שחרור מצה“ל או מהשירות הלאומי או תעודת פטור.
  • מועמדים לקויי למידה יצרפו טופסי אבחון תקפים שאושרו ע“י דיקאן הסטודנטים.

לתשומת הלב: קבלת מעמד של סטודנט סדיר יעשה רק לאחר שהמועמד יסדיר את תשלומי שכר הלימוד בגזברות.

דמי רישום

גובה דמי הרישום נקבע בתחילת כל עונת הרשמה ומפורסם ע“י יחידת הרישום.
דמי הרישום אינם נכללים בשכר הלימוד והם יפים להצגת המועמד פעם אחת בלבד (אין הם עוברים משנה לשנה).

ניתן לשלם בכרטיס אשראי באופן מקוון (קבלה תישלח בדואר), בעת ביצוע הרישום יאומת התשלום ע”י צוות היחידה. לתשלום מקוון לחץ כאן

ביטול הרשמה

  1. מועמד המבקש לבטל את הרשמתו – יודיע על כך בכתב ליחידת הרישום.
  2. המועד הקובע לחישוב החזר/חיוב כספי לסטודנט, המבטל את הרשמתו, יהיה תאריך קבלת הודעתה בכתב.

טופס רישום

להורדת טופס הרישום לחץ כאן

לרישום: 08-9937689 | rishum@hemdat.ac.il